Tarieven

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt U vinden hoe U voor fysiotherapie verzekerd bent.

Als U verzekerd bent voor fysiotherapie : 
De praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten, waardoor de behandelingen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. 
De tarieven zijn dan door de verzekeraar in het contract vastgesteld.  

Niet verzekerden voor fysiotherapie en verzekerden van niet gecontracteerde verzekeraars ontvangen maandelijks een nota. 

De volgende tarieven worden voor deze nota's gehanteerd:

Zitting Fysiotherapie € 39,00
Zitting Oedeemtherapie € 51,50
Zitting Geriatriefysiotherapie € 51,50
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek op verwijzing € 68,00
Extra lange zitting Fysiotherapie voor meerv. zorgvraag € 55,00
Screening (Directe toegankelijkheid) € 18,00
Intake en onderzoek na screening € 40,00
Intake en onderzoek na verwijzing door arts € 51,50
Eenvoudige, korte rapporten € 50,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 75,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 16,00
Toeslag voor behandeling in een tehuis € 11,00
Niet nagekomen afspraak € 29,25
Telefonische zitting € 39,00

 

1.  Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2.  Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
3.  Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
4.  Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.
5.  Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.